Termes i condicions d'ús del directori & ComunitatAVÍS LEGAL

DONES VISUALS, facilita a les professionals de l’audiovisual un espai gratuït “on line” donant accés a tercers externs al web denominat directori & Comunitat (d’ara endavant, el DIRECTORI).


El DIRECTORI, és una eina oberta i gratuïta que recull i publica dades que les usuàries registrades en el sistema, nodreixen amb caràcter voluntari. Aquestes dades poden ser textos, imatges, documents i enllaços a obres multimèdia, en aquest últim cas allotjades sempre en altres plataformes, amb l’objectiu de visibilitzar els perfils i projectes de les professionals de l’audiovisual registrades.


En el manual d’ús del directori es descriuen detalladament el funcionament i característiques del servei. La present informació és d’interès per a les Usuàries registrades en el DIRECTORI de la pàgina web https://donesvisuals.cat/directori-dones-visuals/
Les condicions generals d’ús i d’accés de la pàgina web www.donesvisuals.cat, propietat de DONES VISUALS, estaran subjectes a una altra mena de funcionament diferent a aquest, sobre la base dels termes que es descriuen en la política de cookies i condicions d’ús generals de la web.


Els següents Termes i Condicions d’ús, s’accepten unilateralment per part de la usuària per estar registrada en el DIRECTORI de DONES VISUALS, així mateix DONES VISUALS té dret a realitzar en qualsevol moment les modificacions o actualitzacions del contingut i els serveis dels presents Termes i Condicions d’ús de la web, per a reflectir canvis legislatius o en els serveis o per altres motius legítims. Les noves condicions no s’aplicaran amb caràcter retroactiu i entraran en vigor en un termini no inferior a 14 dies a partir de la data de la seva publicació en el Lloc web o per qualsevol altre mitjà que permeti a les usuàries conèixer-les, substituint a les anteriors. No obstant això, les modificacions que afectin noves funcions d’un Servei o els canvis que es facin per qüestions legals entraran en vigor de manera immediata.

Uns certs continguts o serveis poden trobar-se sotmesos a condicions o regles d’ús especials que, segons els casos, poden substituir, completar o modificar les presents Termes i Condicions d’Ús. Si existís contradicció entre les diferents condicions o regles, aquelles més específiques al cas aplicable hauran de prevaler sobre les d’abast més general.  En aquest sentit, et preguem, així mateix, que llegeixis amb atenció la nostra Política de Protecció de Dades i Política de Cookies.

Termes i condicions d’ús

1.1- La Usuària en registrar-se accepta les Condicions d’ús del DIRECTORI:


a) Que hagin estat designades com a dones o s’identifiquin com a dones
b) Ostentar l’edat mínima de 16 anys;
c) Tenir només un compte de donesvisuals.cat, que haurà d’estar registrada amb nom real (legal o nom artístic). La creació d’un compte amb informació falsa constitueix una infracció dels nostres Termes; això s’aplica també als comptes registrats en nom d’altres persones o per menors de 16 anys.
d) Utilitzar una contrasenya segura i mantenir la seva confidencialitat.
e) Ser responsable de tot el que succeeixi en el seu compte tret que la tanqui o que ens notifiqui que s’està fent un ús indegut d’aquest.
f) Rebre avisos i missatges de DONES VISUALS a través dels seus llocs web i aplicacions, així com a través de la informació de contacte que la USUÀRIA hagi proporcionat (per exemple, email, telèfon mòbil, adreça postal). Si la informació de contacte no està actualitzada, podries no rebre aquests avisos importants. Per això, la USUÀRIA es compromet a mantenir actualitzada la seva informació de contacte.
g) Acceptar que DONES VISUALS es reservi la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del DIRECTORI.
h) Que DONES VISUALS faciliti amb caràcter gratuït, un espai en la web de l’entitat, en la qual la USUÀRIA pugui mostrar imatges i dades i informacions sobre la seva carrera professional en qualitat d’usuària registrada en el directori de DONES VISUALS. La USUÀRIA és la titular del compte.
i) Que La USUÀRIA, sobre aquest tema, pugui decidir lliurement en tot moment que informació entén adequada i idònia publicar. No obstant això; i davant la informació que pogués ser incorrecta o incerta publicada per la USUÀRIA i/o que pogués perjudicar l’entitat de manera directa o indirecta; DONES VISUALS podria unilateralment suprimir-la en cas d’així entendre’s necessari sense comunicació prèvia a la USUÀRIA.
j) Que l’accés a la informació que la USUÀRIA disposi en el DIRECTORI, estigui a la disposició del públic, per tant, no existiran limitacions al seu accés. Així mateix, la utilització per part de la USUÀRIA d’algun contingut de tercers (com ara llocs en Internet de tercers amb enllaç a donesvisuals.cat) estarà subjecta als termes i condicions d’ús del tercer. Aquest Contracte (o donesvisuals.cat) no constitueix una llicència o dret que permeti a la USUÀRIA utilitzar tal contingut.
k) Que DONES VISUALS podrà editar i fer canvis de format en el contingut del DIRECTORI de la USUÀRIA (traduir-lo o transcriure’l, modificar la grandària, el disseny o el tipus d’arxiu, o eliminar metadades). No obstant això, en cap cas, DONES VISUALS podrà modificar el significat.ç


1.2.- Els serveis dels quals disposa DONES VISUALS permeten compartir informació de moltes maneres a través del perfil i projectes de la USUÀRIA. La informació i el contingut que aquesta comparteixi o publiqui pot ser visible per a Membres, Visitants o altres persones (fins i tot fora del Servei). Sobre aquest tema, quan existeixi la possibilitat d’establir una configuració, DONES VISUALS respectarà les eleccions que la USUÀRIA determini sobre qui pot veure el contingut o la informació. Així mateix, DONES VISUALS no està obligada a publicar informació o contingut en el seu Servei i podrà retirar-lo sense previ avís.


1.3.-Serà necessari que DONES VISUALS disposi del consentiment de la USUÀRIA per a autoritzar tercers el dret a publicar el seu contingut fora del DIRECTORI. No obstant això, si la USUÀRIA decideix que la seva publicació sigui «pública» o visible per a “qualsevol” (o qualsevol altra opció similar), DONES VISUAL podrà activar una funcionalitat que permeti als membres integrar aquesta publicació pública en serveis de tercers, i es permetrà que els motors de cerca mostrin aquest contingut en les seves pàgines web.

2.- Les seves Obligacions i responsabilitats en qualitat d’Usuària:


2.1.-Respectarà en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del DIRECTORI.


2.2.-Garantirà que totes les imatges, vídeos, documents i informació que publiqui en el DIRECTORI són unes certes i veraces i que disposa, en el seu cas, de les cessions de drets de propietat intel·lectual i industrial necessàries sobre aquestes.


2.3.-Utilitzarà el DIRECTORI de manera diligent assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. Així mateix, no podrà utilitzar el DIRECTORI per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions propi de DONES VISUALS o de tercers.


2.4 No utilitzarà el directori per a visibilitzar projectes, imatges o textos que reflecteixin actituds racistes , sexistes o discriminatòries per condició de gènere, identitat sexual, raça, origen, ètnia, edat, poder adquisitiu, religió, diversitat/discapacitat funcional i/o intel·lectual o que vulnerin el respecte als drets humans i/o animals.


3.- Responsabilitat davant el contingut que la USUÀRIA insereixi en el DIRECTORI.


3.1.- La USUÀRIA és la propietària del contingut i de la informació que proporciona o publica en el DIRECTORI, i atorga a DONES VISUALS i a les seves delegacions (ACCIODONESVISUALS) la següent llicència no exclusiva d’ús:
– Dret d’ús mundial, transferible i subjecte a sublicencia per a usar, copiar, modificar, distribuir, publicar i tractar la informació i el contingut que la usuària proporcioni a través dels Serveis de DONES VISUALS i mitjançant els serveis de tercers, sense cap consentiment addicional, notificació o compensació per a la USUÀRIA o tercers. Aquest dret es limita i podrà finalitzar quan tal acció vingui motivada pels següents suposats:
a) Per un contingut específic esborrant o suprimint aquest contingut del DIRECTORI, o en general tancant el seu compte, excepte, a excepció del supòsit en el qual hagi compartit amb altres persones la informació o imatges incorporades en el DIRECTORI i aquestes al seu torn l’hagin copiat, tornat a compartir o emmagatzemat i per un,
b) Per un ús publicitari del material publicat en el DIRECTORI per a productes i serveis de tercers sense el consentiment exprés per part de la USUÀRIA. No obstant això, DONES VISUALS tindrà dret, sense reclamació de cap mena d’indemnització, a publicar, en funció de la informació que la USUÀRIA publiqui en el DIRECTORI, alguna funcionalitat del DIRECTORI de la USUÀRIA, utilitzant el seu nom o fotografia, amb la finalitat de promocionar el DIRECTORI en la pàgina web de DONES VISUALS.


3.2.- La USUÀRIA serà l’única persona física i/o jurídica responsable davant tercers del contingut del material que publiqui, així com també davant DONES VISUALS.


3.3.- La USUÀRIA en ser propietària del seu contingut i informació, serà qui pugui determinar compartir el DIRECTORI amb tercers, incloent-hi l’opció una llicència de CreativeCommons.


3.4.-En tot cas, la USUÀRIA exclou de qualsevol responsabilitat a DONES VISUALS pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per ella mateixa i tercers diferents de DONES VISUALS. Tota responsabilitat serà de la USUÀRIA o tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.


4.1.- Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en la seva fitxa del DIRECTORI, corresponen exclusivament a la USUÀRIA o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre aquests; exceptuant, per això, a DONES VISUALS de qualsevol responsabilitat o vinculació directa o indirecta a aquests.


4.2.- Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

5.- Durada.


La durada del contracte actual i de la prestació del servei per part de DONES VISUALS facilitant l’accés al DIRECTORI a la USUÀRIA serà d’un any (1). Tal període de temps es prorrogarà per períodes idèntics i successius de temps si no hi ha comunicació expressa prèvia de no continuïtat. En cas de no existir voluntat a prorrogar el contracte actual, les parts hauran d’avisar a l’altra part amb un mes d’antelació anterior al dia d’inici de l’acord. En cas que l’una o l’altra part sol·licitin donar de baixa el seu perfil en el DIRECTORI es podrà sol·licitar/comunicar mitjançant la/s següent/s adreça/és de correu electrònic: directori@donesvisuals.cat

6.- Legislació i jurisdicció aplicable.


Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb: El RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), la LOPDGDD (Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals), la LSSI-CE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), la Llei General per a la Defensa dels Consumidors, Llei de Condicions Generals de Contractació, Llei General de Publicitat, Llei de Propietat Intel·lectual, Llei de Marques, Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, Llei de Competència Deslleial i tota aquella llei sectorial que obligui a donar a clients o usuaris informació específica.
Per a dirimir qualsevol qüestió litigiosa seran competents els jutjats i tribunals mercantils i/o civils de Barcelona.

7.- Notificacions entre les parts.


Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que LA USUÀRIA desitgi efectuar a DONES VISUALS hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça:
directori@donesvisuals.cat

Actualització: Desembre 2022

Fes-te sòcia de DONES VISUALS

  • Fes-te sòcia perquè la lluita és col·lectiva.
  • Fes-te sòcia per estar en xarxa amb altres dones de l’audiovisual.
  • Fes-te sòcia perquè sense igualtat no hi haurà un cinema de qualitat.
  • Fes-te sòcia perquè #ElCineEnsNecessita
Per formar part del Directori no cal ser sòcia. Per canviar les coses, sí.
SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER
SEGUEIX-NOS
CONTACTE
info@donesvisuals.cat
Sant Pere més Baix, 7, 3a planta,
08003 Barcelona
ESCRIU-NOS
CREAR PERFIL